Informace pro žáky a rodiče.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Hodnocení podle této vyhlášky se použije přednostně před Pravidly pro hodnocení v souladu se ŠVP pro ZV "ŠKOLA - naše loďka pro plavbu oceánem života". 


Vysvědčení za 2. pololetí budou mít standardní podobu a budou obsahovat známky ze všech předmětů.


Základní informace pro učení na dálku

Poskytujeme hlavně zpětnou vazbu a hodnocení, aby děti dokázaly více samostatně organizovat svoje vzdělávání a průběžně zlepšovat své výsledky.


Závěrečné hodnocení za 2. pololetí 2019/2020 bude vycházet z: 

 • podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020). 
 • Podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, se zohledněním podmínek, které žák pro vzdělávání na dálku měl. Hodnotíme zejména:
  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.
  • Samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky.
  • Aktivitu v on-line hodinách.
  • Četbu související se zadanými úkoly.
  • Portfolií prací žáků, případně jejich další podkladů, sebehodnocení žáků.
  • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání (může se promítnou do hodnocení předmětu informatika v ročnících, kde je tento předmět vyučován).
 • Podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí).
 • Podpůrně hodnocení získané v prvním pololetí.
V případě, že nebude možno žáka hodnotit ani na základě výše zmíněných kritérií, bude stanoven náhradní termín hodnocení (do konce srpna 2020). 

Zůstává zachována také možnost žádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením.

Do zameškaných hodin se počítají hodiny pouze do platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (do 10. 3. 2020 včetně).


Termín a forma předávání vysvědčení bude stanovena dle aktuální epidemiologické situace.