Toto je stará neaktualizovaná verze webu. Pro vstup na nový web klikněte na https://www.zsstraz.cz
Kategorie: Aktuálně, Stalo se ..., Úřední deska

Zápis dětí do I. třídy ZŠ na školní rok 2019/20

... se uskuteční v budově Základní školy ve Stráži v pátek 5. 4. 2019 od 14:00 do 18:00

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými:

  • v roce 2012 (které dosud nenavštěvují I. třídu)
  • v období 1. 1. - 31. 8. 2013
  • a také děti, jejichž rodiče žádali v loňském roce o odklad povinné školní docházky

Rodiče dětí narozených v období od 1. 9. do 31. 12. 2013, pokud chtějí požádat o předčasný nástup dítěte do školy, dostaví se k zápisu bez dětí.

K zápisu přinesou rodiče:

  • rodný list dítěte
  • vlastní občanský průkaz
  • případně Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku:

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platnétm znění, stanovuje ředitelka Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2019/2020 otevře 1 první třídu s maximálním počtem 30 žáků.
Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

  • Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
  • Ostatní žáci.

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců Školské rady.


Doplňující informace:

Možnost nastoupit do 1. třídy pro nešestileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

DESATERO PRO RODIČE (zdroj MŠMT)

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, TRADES odpovědět

we want to introduce you to a real and authentic CRYPTO CURRENCIES Future trading PACKAGES with lesser risk of loosing, you can earn 700% profit of your invested funds on weekly base and profit are 100% guaranteed for example you invest 500 EUR we are capable to earn 3500 EUR for you in 7 days

Interested Viewers should contact us via whats-app: +27633586789 or email: wilsontradeszone@gmail.com
to get started