Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
1.1. Název školy: Základní škola Stráž, okres Tachov, příspěvková organizace

úplná adresa: Stráž 21, 348 02 Bor
právní forma: příspěvková organizace
telefonní spojení: 374780954
faxové spojení: ---
e-mailové spojení: zsstraz@centrum.cz
IZO ředitelství: 600073874
IČO: 70992754
ředitel školy: Mgr. Alena Vaňousová

1.2. Název a adresa zřizovatele: Obec Stráž, okres Tachov, Stráž čp. 1, 34802 Bor

1.3. Poslední zařazení do sítě škol: č.j.: 30881/02-21, Rozhodnutí ze dne 26.11.2002 s účinností od 1.1. 2003

1.4.Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě)

 
Adresa
Počet tříd
Počet žáků
Hlavní budova, ředitelství
Stráž 21, 348 02 Bor
9
154
Odloučené pracoviště
---
---
---

1.5. Vzdělávací program školy:

Název vzdělávacího programu
Č.j.
v ročníku
Základní škola
16 847/92-2
1. - 9.

1.6. Součásti školy

Název součásti
Kapacita
Počet žáků
Počet tříd, oddělení
Počet přepočtených pedagogických pracovníků
02/03
03/04
02/03
03/04
02/03
03/04
-
270
270
158
154
9
9
12,93
ŠD (samostatná)
50
50
30
28
1
1
1,0

Celková kapacita jídelny
Počet dětských strávníků
Počet dospělých strávníků *
Celkový počet zaměstnanců
Přepočtený počet zaměstnanců
210
128
23
4
3,01

* bez cizích strávníků

Doplňková činnost : 12 cizích strávníků / 0,21 úvazku/ fyzická osoba 1

1.7. Typ školy: úplná bez spojených ročníků

1.8. Spádový obvod školy: 3 obecní úřady - OÚ Stráž (10 obcí), OÚ St. Sedlo (3 obce), OÚ Třemešné (3 obce)

1.9. Specializované a speciální třídy: nemáme

1.10. Individuální integrace postižených dětí

Vady
Počet žáků
Mentálně postižení
-
Sluchově postižení
-
Zrakově postižení
-
S vadami řeči
-
Tělesně postižení
-
S více vadami
1
S vývoj.poruchou učení a chování
-
Celkem
1

1.11. Materiálně technické zajištění školy

Údaje o škole (provozní podmínky):

hlavní budova (stará část z roku 1874, nová část přístavbou z roku 1959) - v suterénu umístěny šatnové prostory a technická zařízení k provozu školy, v přízemí a I. patře jsou umístěny součásti II. st. ZŠ
tělocvična - vnitřní rozměry: 18 x 10 m (přístavbou z r. 1959)
I. pavilon (přístavba z r. 1968) - učebny pro I. stupeň
II. pavilon (přístavba z r. 1968) -
odborné učebny pro II. stupeň

Teoretické vyúčtování:

- celkem 19 učeben, z toho 10 odborných (Nj, Hv, Rv, Tp-dřevo, Tp-kovo, F, Př+Ch, výpočetní technika, ŠD, ŽK+UK)
- 1 tělocvična

Praktické vyučování:
- výuka Rv, kapacita pro 24 žáků
- výuka Tp (dřevo), kapacita pro 16 žáků
- výuka Tp (kov), kapacita pro 16 žáků

Školní družina: 1 oddělení

Školní jídelna: 1 místnost

Jiná zařízení:
- 1 místnost pro školního zubního lékaře (včetně technického vybavení)
- 1 fotokomora
- 9 kabinetů, žákovská knihovna, učitelská knihovna, provozní kancelář, sborovna, ředitelna

Celková kapacita zařízení:
pro teoretické vyučování v 9 kmenových třídách je 270 míst pro žáky

1.12. Rada školy
Rada školy není ustanovena.
Při ZŠ Stráž existuje výbor SRPDŠ řádně registrovaný v Unii rodičů Praha, č.j. R 2529/95 ze dne 1.10.1995.

2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍH ŠKOLY
2.1. Přehled o zaměstnancích školy

Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.)
Počet pedagogických pracovníků *
02/03
03/04
02/03
03/04
22/21,3
24/21,67
13/13
15/13,93

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2003/2004

Součást PO
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním - přepočtený stav dle 2.1.
SpŠ
SŠ jiné
Konzervatoř
VOŠ
VŠ-Bc.
VŠ-PF
VŠ jiné + DPS *
VŠ jiné bez DPS *
0,83
2
 
 
 
10,10
 
 
ŠD, ŠK
1
 
 
 
 
 
 
 

* DPS = doplňkové pedagogické studium

Pozn: 2 učitelky studují dálkově VŠ - PF (doplnění vzdělání)

2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2003/2004


Počet pedagogických pracovníků přepočtený stav dle 2.1.
Průměrná délka pedagogické praxe
Průměrný věk
13,93
23 roku
48 roku

Počet pedagogických pracovníků - přepočtený stav dle 2.1.
----------------
- nových absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD
1,0
- v důchodovém věku
1,1

2.4. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem

Aprobovanost výuky
 
%
V kterých předmětech
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
239
100
-------------------------------
- z toho počet neaprob. hodin
78
32,6
Nj, D, Rv, Z, M, Př, Ch, Hv, F, Tv, Pp, Dom, Vp, Inf

Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): I když jsou učitelé neaprobovaní přistupují k výuce zodpovědně a kvalitně

2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí 41
Celkový počet účastníků 53
Vzdělávací instituce Ped. centrum Plzeň, SOU Planá (počítače)

3.PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A DALŠÍ ZAŘAZENÍ ABSOLVENTŮ ŠKOL
3.1. Zápis žáků do 1.třídy

Počet dětí u zápisu
Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí
Očekávaný počet tříd
navržen
skutečnost
13
2
2
11
1

3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky

Počet celkem
Z toho přijatých na
gymnázia
SŠ s maturitou
SOU
U
Jiné
17
1
8
8
0
0

Počet žáků - absolventů ZŠ dle 3.2. *
----------------
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku
1
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání
0
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

Počet žáků
----------------
- přihlášených na víceletá gymnázia
1
- přijatých na víceletá gymnázia
1

Počet žáků
do SpŠ
do jiné ZŠ
zvláštní způsob plnění PŠD *
dodatečný odklad PŠD *
- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku
---
1
---
---
* PŠD = povinná školní docházka

4. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
4.1. Prospěch žáků (stav k 31.8.)

Počet žáků celkem
Prospělo s vyznamenáním (s pochvalou)
Prospělo
Neprospělo
Opravné zkoušky
Hodnoceno slovně
154
21
131
2
---
---

Analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání:
- Žákyně III. ročníku byla v průběhu I. pololetí dlouhodobě nemocná a nezvládla základní učivo III. třídy (za školní rok 2003/04 zameškala 421 hodin)
- Žákyně I. třídy byla původně navržena PPP do ZvlŠ, ale rodiče nesouhlasili. Nedokázala však zvládnout předepsané učivo I. třídy.

4.2. Chování žáků

Snížený stupeň z chování
Počet žáků
1.pololetí
2.pololetí
- z toho 2.stupeň
1
1
- z toho 3.stupeň
---
1

- V I. pololetí byl 2. stupeň udělen za časté lhaní a podvody.
- Ve II. pololetí byl 2. stupeň udělen jinému žáku, ale za totéž, a 3. stupeň byl udělen za krádež ve škole, lhaní a neomluvené hodin (hlášeno Odboru soc. péče)

4.3. Docházka žáků (celkem za školní rok)

Zameškané hodiny celkem 11021
- z toho neomluvené 22

4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů

Přehled povinně volitelných předmětů:
7. ročník - 1 vyučovací hodina Informatika
  - 1 vyučovací hodina Domácnost
8. ročník - 1 vyučovací hodina Informatika
  - 1 vyučovací hodina Volba povolání
9. ročník - 1 vyučovací hodina Informatika
  - 1 vyučovací hodina Volba povolání

4.5. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (dle Metodického pokynu MŠMT č.j 19 485/01-22) byla realizována v samostatném předmětu Volba povolání, který byl zařazen jako volitelný předmět v 8. a 9. ročníku

4.5. Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Jako součást předmětů přírodopis, zeměpis, občanská výchova, rodinná výchova, přírodověda, vlastivěda

5.NADSTANDARTNÍ AKTIVITY
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou

Cvičení z matematiky, Flétna, Počítače (6x), Basketbal (2x), Klub malých debrujárů, Divadelní kroužek, Sportovní gymnastika (3x), Výtvarný kroužek, Keramický kroužek

5.2. Mimoškolní aktivity
Drakiáda, Strašidelný rej, Miss Jablko, Vánoční besídka, Den otevřených dveří, Maškarní rej, Beseda o historii Stráže, Učitelský ples, Spaní ve škole, Slet čarodějnic, Zájezd do ZOO Plzeň, Rodinný víceboj, Vystoupení pro důchodce.
Dále organizace a zajištění třech zájezdů do divadla v Plzni a 1 zájezd na Berounsko pro zaměstnance, rodiče, děti a ostatní veřejnost.

5.3. Účast v soutěžích

Soutěž
Název soutěže
Počet zúčastněných žáků
Umístění
1.místo
2.místo
3.místo
mezinárodní
Matematický klokan
64
 
 
 
republiková
Svět kolem nás
5
 
 
1
 
Šplh
90
 
 
 
 
Zdatné děti
18
 
 
 
regionální
Sportovní gymnastika
11
 
 
 
 
Kinderiáda
8
 
1
 
okresní
Sportovní gymnastika
16
 
 
2
  
Pythagoriáda
3
 
 
 
 
Pohár rozhlasu
37
 
2
 
 
Dějepisná olympiáda
2
 
 
 
 
Olympiáda v Čj
2
 
 
 
 
Olympiáda v Nj
1
1
 
   
 
Sálová kopaná
10
 
 
 
 
Vybíjená
11
 
 
 
 
Stolní tenis
6
 
 
 

Oddíl sportovní gymnastiky získal 3x 2. místo (družstvo) 1x 1. místo (družstvo) v okresní soutěži
Pravidelně obesíláme různé výtvarné soutěže, účastnili jsme se okresní a republikové přehlídky Sedmikvítek

5.4. Spolupráce školy na regionální úrovni (spolupráce se sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty na úrovni kraje - občanská a zájmová sdružení)
Mraveniště Tachov, Okresní muzeum v Tachově

5.5. Účast školy v mezinárodních programech - mezinárodní spolupráce
- Ve škole pracuje Klub malých debrujárů - pravidelná účast na mezinárodních setkáních, republikových soutěžích
- Vzhledem k tomu, že se měnil ředitel školy v partnerské škole a v naší také, nebyla uskutečněna žádná návštěva

6. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství
6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu

6.1. a 6.2. Obě oblasti výchovného působení jsou optimálně realizovány na zdejší škole především jako součást vyučovacích předmětů, zvláště Rv, Ov, Čj-liter., Volby povolání aj. Žáci mají k dispozici tzv. "schránku důvěry", kterou příležitostně využívají. Výchovná poradkyně pravidelně kontroluje, popř. konzultuje s ředitelstvím aktuální problémy, ke kterým se činí příslušná opatření k řešení problému.

6.3. Spolupráce s PPP Tachov a SPC Plzeň je k oboustranné spokojenosti velmi dobrá

6.4. Spolupráce s rodiči je ve většině případů velmi dobrá. Problematické případy řešíme ve spolupráci se Soc. odborem při MěÚ Tachov.
Během šk. roku 2003/04 jsem řešili ve spolupráci s policií případ krádeže v areálu školy.
OÚ ve Stráži je vstřícný, nápomocný a spolupráce je na velmi dobré úrovni.
Na začátku šk. roku jsme uspořádali pro rodiče přednášku a besedu ve spolupráci s drogovým preventistou p. Bízkem

7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI: Inspekce se ve šk. roce 2003/04 na naší škole nekonala

8. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
8.1. Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Počet
Počet odvolání
Odklad povinné školní docházky
2
0
Dodatečný odklad povinné školní docházky
0
0
Zařazení dětí do MŠ, ŠJ, ŠD
156
0

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 písm. a) až m), zejména písm.a),b),c),d),j)

8.2. Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0
Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni - Věstník 11/02) z výuky: Tělesná výchova - 2 žáci

8.3. Počet evidovaných stížností: Celkový počet evidovaných stížností - 0

8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Od roku 2001 nebyla požadována ani poskytována žádná informace, na kterou se vztahuje platnost zákona o svobodném přístupu k informacím.

9. ANALÝZA ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2003-04 začal několika změnami a problémy - nástup nové ředitelky, zvolení nové zástupkyně, nástup dvou nových učitelů a vrácení jedné paní učitelky z mateřské dovolené a naopak jedna paní učitelka na mateřskou dovolenou odešla. Na výpomoc byli přijati 3 učitelé-důchodci.
Do školy nastoupilo pouze 149 žáků, takže bylo třeba urychleně žádat o výjimku z počtu žáků.
Dále do školy nastoupila integrovaná žákyně, která potřebovala asistentku, o kterou také nebylo předešlého šk. roku zažádáno.
Všechny tyto překážky byly postupně překonány a zvládnuty a celý kolektiv začal vymýšlet a pořádat mimoškolní aktivity, aby se rodiče více zapojili do života školy.
Bylo uskutečněno mnoho akcí, které se zdařily a v budoucnu v nich chceme pokračovat. Kromě akcí s dětmi jsme uspořádali i přednášky pro dospělé ("O historii Stráže" a o drogách).
V dalším školním roce se chceme připravovat na zavedení RVP a vytvořit předmětové komise, které začnou spolupracovat a tvořit tématické plány, dále hodláme rozšiřovat nabídku kroužků a připravovat děti do života.
Chceme i nadále rozvíjet spolupráci s OÚ Stráž, TJ Sokol Stráž a rodiči.
A jaké jsou naše požadavky, návrhy a připomínky?
Za nepřiměřené považuji "papírování". Myslím si, že z různých výkazů neustále přibývá. Přála bych si jasnější přidělování financí a trochu větší benevolenci, co se týče přesouvání peněz mezi paragrafy (nebo určit výši obnosu od kdy přesouvat). Také si myslím, že jsme organizací, kterou kdokoliv z kontrolorů navštíví a zinkasuje a ředitel je neustále v ohrožení.
Vše se točí kolem financí, ale my jsme především učitelé.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003


1. Údaje o zaměstnancích

 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2003 ( fyzický stav/ přepočtený stav )
Pedagogů
Ostatní
Počet zaměstnanců
13,9/13,2
8,83/8,37
Dosažený průměrný měsíční plat
18 843,-
9 433,-

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)

a) Příjmy (kalendářní rok 2003)

 
Hlavní činnost
Doplňková činnost
CELKEM
dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu
5 501,-
 
5 501,-
dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
58,-
 
58,-
dotace na provozní výdaje
1 710,-
 
1 710,-
příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
 
 
 
poplatky od rodičů - školné
 
 
 
příjmy z doplňkové činnosti
 
82,-
82,-
ostatní příjmy
569,-
 
569,-

· z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky MŠMT dle § 6 zákona č. 29/1984 Sb., školský zákon

b) Výdaje (kalendářní rok 2003)

 
Hlavní činnost - dotace ze státních prostředků
Hlavní činnost - ostatní zdroje
Doplňková činnost
CELKEM
Investiční
 ---
---
---
---
Neinvestiční
6 856
832
74
7 762
z toho:
---
---
---
---
- přímé náklady
5 559
---
---
5 559
na platy pracovníků
3 912
---
21
3933
ostatní osobní náklady
8
---
---
8
zákonné odvody + FKSP
1 437
---
8
1445
náklady na DVPP
8
---
---
8
náklady na učební pomůcky
115
---
---
115
přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP)
33
---
---
33
ostatní náklady
46
---
---
46
- provozní náklady
1297
832
74
2203
energie
605
5
---
610
opravy a údržba nemovitého majetku
402
1
---
403
nájemné
---
---
---
---
odpisy majetku
173
---
---
173

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2003)

 
Limit
Skutečnost
Rozdíl
Přepočtený počet zaměstnanců
21,89
21,37
0,52
Mzdové prostředky na platy
3 912
3 912
0
Mzdové prostředky - OPPP
8
8
0
Ostatní neinvestiční výdaje "přímé"
1 551
1551
0
Rozdíl: Máme nekvalifikované pracovníky a důchodce a u nich pracovní poměr do 30. 6. 2004


d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č.j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT č. 8/2001 )

Vzdělávání
Počet pedagogických pracovníků
Vedoucích pracovníků
2
2 120,-
V oblasti cizích jazyků
1
120,-
V oblasti SIPVZ
10
22 585,5
K prohloubení odbornosti
9
5 950,-
Odborná literatura pro učitele
 
 
CELKEM
22
30 775,5

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 2003 - celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2003, zhodnocení dosažených výsledků (úspěchy, neúspěchy - způsob řešení, nápravy).
Jak už jsem se zmínila v celkovém hodnocení školy, šk. rok 2003/04 začal nástupem integrované žákyně, pro kterou jsme neměli finance. Až po spoluřešení s MŠMT se mohla asistentka přijmout a pracovat v klidu.
Druhou nepříjemnou situací pro školu byl úbytek žáků, takže jsme museli dodatečně žádat o výjimku.
Škola po té začala pracovat bez větších problémů, naopak se snažila s penězi šetřit a dělat úsporná opatření. V oblasti ŠD a ŠJ jsou však normativy postaveny dost nešťastně a proto se nedostává peněz.

Datum: 15. 9. 2004

Alena Vaňousová, řed. školy

Zpět o jednu stránku